Текст песни Мурат Гергов - Аделина

Пшэхэр ток1ыр, къащхъуэу зэхуок1ыр дэ ди щ1ыгур щ1ылъэр къоунэху.
Нэхъ у ди гуащэщ хэт нэхь пхуэфащэр хъуохъу дахэу жа1эр Аделина нэс .
Нэхъ у ди гуащэщ хэт нэхь пхуэфащэр хъуохъу дахэу жа1эр Аделина нэс .
Нанэ ипсэ, Дадэ ипсэ фехуэт 1эгум си дэхэк1ем.
Аделинэ к1э баринэ дуней ф1ыгъуэу щы1эм я ле1.
Аделинэ к1э баринэ дуней ф1ыгъуэу щы1эм я ле1.

Мурат Гергов - Аделина