Текст песни Черим Нахушев - Си Нанэ 2015

Си нанэу си псэм хуэзгъадэу
Дуней нэсып къызэзыт
Уи гъащ1э гъуэгур уэрэду
Мы щ1ылъэм сэ щызо1эт
ЕЖЬУ
Си нанэу см дыщэ пшэплъ
Дэхагъэу зи1эр зыхэлъ
Сф1ощ1 анэ псом уралей
Уэрщ зыгъэнэхур дунейр
Уойрэ, уойрэ, уорира, уойрэ,уойрэ,уорира
Си нанэ дыщэ. Си нанэ, синанэ.
Си нанэ дахэ. Си нанэ дыщэ.

2. Мэзэщ1эбзыгъэм дыщэфэу
Къищу солъагъу уи сурэт
Нуру уогъаблэр си уафэр
Сщ1ыгъу гъогуанэ утетщ
ЕЖЬУ
3. Сыпсэу пы1эщ1э унэм
Силъ уи лъэпагъ сэ къысф1ощ1
Уи жьыгъэ дахэм си нанэ
1эп1л1э гумащ1эу хузощ1
ЕЖЬУ
4. Уэ гуапэу 1э къыздэплъамэ
Нэхъ ф1ыгъуэ сыхуэмей
Си гъащ1эм и дыщэ дамэ
Куэдрэ схуэпсэу си Дуней.
ЕЖЬУ

Черим Нахушев - Си Нанэ 2015