Текст песни Зоригто и Нонна Тогочиевы - Захяа дуун

ЗАХЯА
Хугжэмынь Д.Цынгуевай
Угэнь С.Бальжинимаевагай

Аглаг тэнюун дайдадаа,
Абынгаа захяа haнaapaй.
Айдархан залуу наhандаа,
Амарагтаяа жаргаарай.

Дабталга
Залиршагуй залуу наhандаа,
Замай харгы зубooр олыш даа.
Дундаршагуй дуурэн жаргалтай,
Дуулим талаар дуутай ябаарай.

Хухэ номин дайдадаа,
Хухюутэйхэн ябаарай.
Хунгэн солбон наhандаа
Ханилhантаяа жаргаарай.

Дабталга.

Элдин тэнюун дайдадаа,
Эжынгээ захяа hанаарай.
Эдирхэн залуу наhандаа
Эжэлhэнтэеэ жаргаарай.

Дабталга.

Зоригто и Нонна Тогочиевы - Захяа дуун